Tuyên bố về chính sách quyền riêng tư

Ngày: 19/12/2023

Tại California, quyền riêng tư là quyền cá nhân và cơ bản được bảo vệ bởi Mục 1 Điều I của Hiến pháp California. Mọi cá nhân đều có quyền riêng tư về thông tin liên quan đến mình. Cell-Ed cam kết giữ kín thông tin cá nhân của bạn và bảo mật theo yêu cầu của luật pháp liên bang và tiểu bang cũng như chính sách của tiểu bang. Các luật và chính sách này bao gồm, nhưng không giới hạn, Đạo luật Thực hành Thông tin California năm 1977 (Bộ luật Dân sự phần 1798 và tiếp theo), Đạo luật Hồ sơ Công cộng (Bộ luật Chính phủ phần 6250 và tiếp theo), Bộ luật Chính phủ các phần 11015.5 và 11019.9, Cẩm nang Hành chính Tiểu bang § 5310.1, Cẩm nang Quản lý Thông tin Toàn Tiểu bang 5310-A, Bộ luật An toàn và Sức khỏe phần 1500 và tiếp theo, Bộ luật Phúc lợi và Thể chế phần 10850, và các luật hiện hành khác liên quan đến quyền riêng tư thông tin.

Mục đích của chính sách này là để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân và cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cho những cá nhân mà thông tin của Cell-Ed có thể được thu thập hoặc duy trì.

Cell-Ed tuân theo các nguyên tắc sau trong việc thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • o Cell-Ed chỉ thu thập thông tin cá nhân của các cá nhân khi được pháp luật cho phép để quản lý các chương trình phục vụ những cư dân dễ bị tổn thương nhất ở California. Bất kỳ việc sử dụng thông tin nào sau đó sẽ được giới hạn và nhất quán với việc thực hiện các mục đích đó; và/hoặc tiết lộ thông tin theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Thông tin cá nhân, như được định nghĩa trong Đạo luật Thực hành Thông tin, là thông tin nhận dạng hoặc mô tả một cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số An sinh xã hội, mô tả ngoại hình, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, giáo dục, vấn đề tài chính, y tế hoặc việc làm lịch sử, địa chỉ email hoặc địa chỉ Giao thức Internet (IP).

 • o Cell-Ed chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và phù hợp với loại dịch vụ được yêu cầu. Khi điền vào biểu mẫu hoặc khảo sát trực tuyến, Cell-Ed cố gắng thông báo cho những người được yêu cầu cung cấp thông tin về cách sử dụng thông tin chung của Cell-Ed.
 • o Cell-Ed thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ những cá nhân sử dụng một hoặc nhiều trang web Cell-Ed để nhận dịch vụ. Việc thu thập thông tin này là cần thiết để cung cấp các dịch vụ cụ thể nhưng việc sử dụng các dịch vụ này là tự nguyện.
 • o Cell-Ed không tiết lộ thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân không được tiết lộ, cung cấp hoặc sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích đã chỉ định, trừ khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân hoặc được pháp luật hoặc quy định cho phép.
 • o Cell-Ed không phân phối hoặc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập dưới dạng điện tử. Cell-Ed sẽ không phân phối hoặc bán bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập dưới dạng điện tử về người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người dùng.
 • o Cell-Ed thông báo cho những người cung cấp thông tin cá nhân về quyền xem xét thông tin đó của họ. Các cá nhân cung cấp thông tin cá nhân cho Cell-Ed có quyền xem xét tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa. Đối với các yêu cầu truy cập thông tin cá nhân, hãy gửi email đến Nhân viên quyền riêng tư của Cell-Ed theo địa chỉ security@caring4cal.org , người sau đó sẽ chuyển bạn đến đại diện chương trình của bạn.
 • o Cell-Ed bảo vệ thông tin cá nhân. Cell-Ed thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân được Cell-Ed thu thập hoặc duy trì khỏi bị mất, truy cập, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.
  • o Để đảm bảo nhận thức về bảo mật dữ liệu Cell-Ed và thông tin cá nhân, Nhân viên Cell-Ed hoàn thành khóa đào tạo về bảo mật và quyền riêng tư hàng năm.
  • o Tất cả dữ liệu do Cell-Ed thu thập đều được thực hiện dưới dạng điện tử và không có tài liệu/dữ liệu vật lý/giấy nào được sử dụng/duy trì.
 • o Cell-Ed thu thập thông tin điện tử từ những người truy cập trang web Internet của chúng tôi. Khi một cá nhân duyệt trang web Internet của chúng tôi, Cell-Ed sẽ tự động thu thập tên miền hoặc địa chỉ Giao thức Internet liên quan đến máy được sử dụng để truy cập trang web Cell-Ed, loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng, ngày và giờ khi trang web được truy cập, các trang web được hiển thị và mọi biểu mẫu được tải lên. Chúng tôi không thu thập địa chỉ nhà riêng, doanh nghiệp hoặc email hoặc thông tin tài khoản từ những người chỉ duyệt trang web Internet của chúng tôi. Cell-Ed chỉ thu thập thông tin cá nhân về các cá nhân thông qua trang web của chúng tôi nếu cá nhân đó tự nguyện cung cấp thông tin đó thông qua các biểu mẫu hoặc khảo sát. Thông tin cá nhân được thu thập bằng điện tử được miễn các yêu cầu được thực hiện theo Đạo luật Hồ sơ Công cộng.

Cell-Ed sử dụng Google Analytics để giúp hiểu cách khách truy cập tương tác với trang web Caring4Cal nhằm cải thiện từng trang web. Bạn có thể đọc chính sách bảo mật và quyền riêng tư của Google dành cho Google Analytics. Bạn có thể chọn không cho phép Google Analytics sử dụng dữ liệu của mình bằng cách tải xuống tiện ích bổ sung cho trình duyệt chọn không tham gia của họ . Việc chọn không tham gia sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có thắc mắc về quyền riêng tư của dữ liệu nhận dạng cá nhân do Cell-Ed duy trì, vui lòng liên hệ security@caring4cal.org .

Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2023 và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.